Podstawy programowania

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie 3

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie 5

Ćwiczenie 6

Ćwiczenie 7

Ćwiczenie 8

Ćwiczenie 9

Ćwiczenie 10

Zadanie zaliczeniowe (program)

 

Warunki zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność).
 2. Terminowa i samodzielna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań.
 3. Znajomość zadanego materiału oraz znajomość materiału prezentowanego na wykładzie.
 4. Pozytywne oceny ze wszystkich ćwiczeń.

Studenci, którzy mają aspiracje na ocenę bardzo dobrą powinni zrealizować własny projekt po ustaleniu wytycznych z prowadzącym.

 

Wymagania odnośnie sprawozdania

 • Sprawozdania przesyłamy w postaci elektronicznej (pdf) pod nazwą


PP_Nazwisko_NumerĆwiczenia_SymbolRoku.pdf


gdzie: 
SymbolRoku zawiera symbol kierunku, rok studiów i oznaczenie "S" dla studiów stacjonarnych lub "NS" dla studiów niestacjonarnych; symbole oddzielamy znakiem "+" (kierunek+rok+S/NS)

Przykład prawidłowej nazwy pliku ze sprawozdaniem: PP_Nowak_1_AiR+1+S.pdf
W temacie emaila proszę skopiować nazwę pliku ze sprawozdaniem j.w.

Sprawozdania niespełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

 • Wzór sprawozdania znajduje się na stronie internetowej. Na stronie tytułowej należy umieścić podstawowe informacje (ściśle według wzoru sprawozdania).
 • Sprawozdanie powinno zawierać:
  • A. Cel ćwiczenia
  • B. Treść zadania
  • C. Kod programu z komentarzami
  • D. Wnioski
 • Sprawozdania oddajemy i zaliczamy na następnych zajęciach. Jeśli sprawozdanie oddane lub zaliczane jest później, ocena jest obniżana.
 • Treść sprawozdania powinna być czytelna. Należy jasno opisać zadanie i sposób jego rozwiązania oraz dać właściwe wnioski.
 • Wszystkie wątpliwości związane z ćwiczeniem lub "dziwne" wyniki należy przedyskutować z prowadzącym.
 • Należy zwrócić uwagę na staranny układ tekstu sprawozdania, numerację stron itp.