Osiągnięcia

Doktorat

Dudek G.: Ekonomiczny rozdział obciążeń z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych.

Streszczenie rozprawy   Tom1 rozprawy   Tom 2 rozprawy

Obrona pracy na Wydziale Elektrycznym P.Cz. z wyróżnieniem w 2003 r.

Promotor – dr hab. inż. Władysław Brzozowski, prof. P.Cz.

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Robert Schaefer, Instytut Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Hołubiec, Instytut Badań Systemowych PAN,
 • prof. dr hab. inż. Irena Dobrzańska, Instytutu Elektroenergetyki P.Cz.

Habilitacja

Dudek G.: Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2012.

Streszczenie

Kolokwium habilitacyjne dn. 10.12.2013 r. na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ślot, Politechnika Łódzka
 • prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki, Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Wojciech Jędruch, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Profesura

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja, 07.09.2023 r.


Klasyfikacja na liście World’s Top 2% Scientists opracowanej przez Stanford University i Elsevier

Career-long impact (za cały okres kariery)

 • 2020 - #163669
 • 2021 - #160743
 • 2022 - #152973

Single year impact (za dany rok)

 • 2019 - #65010
 • 2020 - #68514
 • 2021 - #70158
 • 2022 - #60118

Projekty naukowo-badawcze

 • Grant KBN nr 8T10B06014: Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z zastosowaniem metod statystycznego rozpoznawania obrazów, termin: 1998-1999, charakter udziału – główny wykonawca (we współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN).
 • Grant KBN nr 8T10B01017: Krótkoterminowe prognozowanie obciążenia systemu elektroenergetycznego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych o radialnych funkcjach bazowych, termin: 1999-2000, charakter udziału – kierownik.
 • Grant KBN nr 8T10B03921: Ekonomiczny rozdział obciążeń na poziomie elektrowni cieplnej z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych i symulowanego wyżarzania, termin: 2001-2002, charakter udziału – kierownik.
 • Grant KBN nr 3T10B02329: Krótkoterminowe prognozowanie obciążeń systemów elektroenergetycznych z zastosowaniem klasteryzacji rozmytej i algorytmów genetycznych, termin: 2005-2006, charakter udziału – kierownik.
 • Grant finansowany przez Rektora P.Cz.: Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i cen energii na rynkach giełdowym i bilansującym z wykorzystaniem metod analizy skupień, termin: 2007-2008, charakter udziału – kierownik.
 • Grant finansowany przez Rektora P.Cz.: Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i cen energii na rynkach giełdowym i bilansującym metodami regresji nieparametrycznej, termin: 2008-2009, charakter udziału – kierownik.
 • Grant habilitacyjny MNiSW nr N N516 415338: Nieklasyczne metody prognozowania krótkoterminowego szeregów czasowych obciążeń systemów elektroenergetycznych, termin: 2010-2013, charakter udziału – kierownik.
 • Grant NCN Opus 14 nr 2017/27/B/ST6/01804: Randomizowane metody uczenia sztucznych sieci neuronowych, termin: 2018-2020, charakter udziału – kierownik.

Udział w projektach realizowanych dla przemysłu

 • Dudek G., Szkutnik J., Gawlak A., Kornatka M.: Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej. Projekt NCBR współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIR 2014-2020, działanie 1.2. Sektorowe programy B+R. Partnerzy: Tauron Dystrybucja S.A. (lider), Future Processing, Politechnika Opolska, 2017-2018.
  Zadania realizowane w ramach projektu:
  • Analiza współczynników jednoczesności w sieci nN
  • Metoda wyznaczania wskaźników sieci SAIDI, SAIFI z wykorzystaniem danych z systemu AMI oraz liczników bilansujących
  • Badania analityczne możliwości wykreowania modelowych obciążeń dla różnych charakterów odbiorców oraz stacji SN/nN
  • Identyfikacja nielegalnego poboru energii elektrycznej
 • Szkutnik J., Gawlak A., Dudek G.: Statyczna i dynamiczna wielowymiarowa analiza danych pomiarowych w wybranym obszarze dystrybucji energii elektrycznej. Praca dla Tauron Dystrybucja S.A., 2017.
 • Szkutnik J., Dudek G., Czepiel S., Gawlak A.: Obróbka i analiza danych pomiarowych pochodzących z liczników zainstalowanych w stacjach SN/nN w rejonie Pyskowic i Toszka (obszar smart metering) oraz na liniach SN w miejscach wyznaczających granice bilansowanego obszaru. Praca dla Tauron Dystrybucja S.A., 2014. 
 • Popławski T., Dąsal K., Dudek G., Łyp J., Sowiński J., Starczynowska E.: Opracowanie metodyki analiz popytowo-podażowych oraz zasad monitorowania zużycia energii elektrycznej i obciążeń KSE dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju KSP. Etap II – Opracowanie metodyki analiz podażowych oraz rekomendacji w zakresie monitorowania. Praca dla PSE Operator S.A. przez CATA, 2011.
 • Popławski T., Dąsal K., Dudek G., Łyp J., Sowiński J., Starczynowska E.: Opracowanie metodyki analiz popytowo-podażowych oraz zasad monitorowania zużycia energii elektrycznej i obciążeń KSE dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju KSP. Etap I - Identyfikacja stanu obecnego w zakresie analiz podażowo-popytowych oraz opracowanie metodyki prognoz popytowych. Praca dla PSE Operator S.A. przez CATA, 2011.
 • Popławski T., Dąsal K., Dudek G., Łyp J., Sowiński J., Starczynowska E.: Opracowanie i weryfikacja modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym dla potrzeb opracowywania w PSE Operator S.A. planów koordynacyjnych, Etap III: Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym założeń oraz koncepcji systemu do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w KSE dla potrzeb opracowywania planów koordynacyjnych, przy wykorzystaniu wyników badań zależności historycznych. Praca dla PSE Operator S.A. przez CATA, 2010.
 • Popławski T., Dąsal K., Dudek G., Łyp J., Sowiński J., Starczynowska E.: Opracowanie i weryfikacja modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym dla potrzeb opracowywania w PSE Operator S.A. planów koordynacyjnych, Etap II: Określenie na bazie pozyskanych danych historycznych zależności pomiędzy wybranymi czynnikami zewnętrznymi (w tym pogodowymi) a obciążeniem KSE dla potrzeb prognostycznych w ramach opracowywania planów koordynacyjnych w PSE Operator S.A. Praca dla PSE Operator S.A. przez CATA, 2010.
 • Popławski T., Dąsal K., Dudek G., Łyp J., Sowiński J., Starczynowska E.: Opracowanie i weryfikacja modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym dla potrzeb opracowywania w PSE Operator S.A. planów koordynacyjnych, Etap I: Opracowanie założeń, metody oraz narzędzia do badań zależności pomiędzy wybranymi czynnikami zewnętrznymi (w tym pogodowymi) a obciążeniem KSE oraz dokonanie uzgodnień z Zamawiającym. Praca dla PSE Operator S.A. przez CATA, 2010.
 • Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Dudek G., Seweryn P.: Wieloletnia prognoza zapotrzebowania na moc i energię elektryczną na obszarze działania ZEORK SA w ujęciu napięć dystrybucyjnych. Wyniki prognozy. Praca dla ZEORK S.A. BZ-20-39/96/S. Częstochowa, styczeń 1997.
 • Dobrzańska I., Dąsal K., Łyp J., Popławski T., Dudek G., Seweryn P.: Opracowanie prognozy zapotrzebowania mocy i energii do 2020 r. dla czterech oddziałów eksploatacji sieci przesyłowej (OESP Bydgoszcz, OESP Warszawa, OESP Poznań, OESP Katowice). Praca dla Konsorcjum Politechniki Gdańskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. PZ-20-3/95. Częstochowa, październik 1995.

Autorstwo specjalistycznych programów komputerowych

 • Program komputerowy FatRec do obliczeń spodziewanych i teoretycznych częstości wystąpień genotypów w populacji oraz heterozygotyczności, siły dyskryminacji, prawdopodobieństwa wykluczenia ojcostwa i zawartości informacji polimorficznej. Program napisany na zamówienie Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice, 2001.
 • Program komputerowy FatRec2 do wyznaczania prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie genotypów i częstości alleli. Program napisany na zamówienie Zakładu Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice, 2003.
 • Aplikacja w Excelu HLA Patch Generator do generowania epletów antygenów HLA. Program napisany na zamówienie prof. Rene Duquesnoy’a, University of Pittsburgh Medical Center, USA, 2004.
 • Program komputerowy HLAMatching do generowania zgodnych pod względem tripletów antygenów HLA – do doboru dawców szpiku kostnego w białaczkach. Program napisany dla NZOZ Medigen, Warszawa, 2004. 
 • Program komputerowy HLAMatchmaker – ABC Eplet Matching do typowania zgodności pomiędzy dawcą i biorcą na poziomie epletów antygenów HLA. Program napisany na zamówienie prof. Rene Duquesnoy’a, University of Pittsburgh Medical Center, USA, 2010.
 • Program komputerowy HLAMatching_2 do analizy statystycznej wyników dopasowania genotypów HLA dawców i biorców oraz wyznaczania krzywej przeżycia. Program napisany dla NZOZ Medigen, Warszawa, 2017.

Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych

 • Staż naukowy w University of Pittsburgh Medical Center (1,5 miesiąca, 2004) - doświadczenia w zakresie algorytmu komputerowego identyfikacji akceptowalnych niezgodności na poziomie aminokwasów antygenów HLA. Algorytm zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia zgodnych dawców szpiku kostnego i narządów.
 • Udział w warsztatach naukowych Workshop on Nuclear Power Plant Simulators for Education zorganizowanych przez International Atomic Energy Agency (IAEA) z siedzibą w Wiedniu. Warsztaty miały miejsce w International Centre for Theoretical Physics (ICTP) w Trieście we Włoszech w dniach 29 października - 9 listopada 2007. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z symulatorami bloków jądrowych typu PWR, BWR, HWR i WWER.

Recenzje publikacji w czasopismach

 • IEEE Transactions on Evolutionary Computation
 • IEEE Transactions on Cybernetics
 • IEEE Transactions on Industrial Electronics
 • Neural Networks
 • Information Sciences
 • Knowledge-Based Systems
 • Applied Soft Computing
 • Neural Computing and Applications
 • Neurocomputing
 • Computational Optimization and Applications
 • Engineering Applications of Artificial Intelligence
 • Complexity
 • International Journal of Forecasting
 • European Journal of Operational Research
 • Computers in Human Behavior
 • Applied Energy
 • Energies
 • Transactions on Computational Collective Intelligence
 • International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Special Issue on Evolutionary Computation
 • International Journal of Electrical Power & Energy Systems
 • Intelligent Decision Technologies
 • Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review)
 • Rynek Energii (Energy Market)
 • Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 
 • ...

Funkcje eksperta

 • ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • ocena wniosków stypendialnych w ramach III edycji projektu „Grant Plus” (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
 • udział w kapitule konkursu "Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy"

Zajęcia dydaktyczne

 • Metody sztucznej inteligencji, Sztuczna inteligencja
 • Algorytmy ewolucyjne
 • Systemy uczące się, Uczenie maszynowe, Metody uczenia maszynowego
 • Systemy eksperckie
 • Kompilatory
 • Badania operacyjne i optymalizacja
 • Podstawy programowania
 • Technika programowania komputerów
 • Narzędzia Internetowe w Elektroenergetyce
 • Prognozowanie i marketing w elektroenergetyce
 • Elektrownie jądrowe
 • Geometria i grafika inżynierska

Działalność organizacyjna

 • Przewodniczenie Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, 2008-2012.
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, 2007-2008.
 • Przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 2007-2012.
 • Członkowstwo w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, 2012-nadal.
 • Organizacja Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wydziału Elektrycznego P.Cz. w Lublińcu, 2011.
 • Prace w zespołach opracowujących raporty samooceny:
  • ocena programowa kierunku Informatyka, 2005, 2008,
  • ocena programowa kierunku Elektronika i Telekomunikacja, 2008,
  • ocena instytucjonalna Wydziału Elektrycznego, 2012,
  • ocena programowa kierunku Elektrotechnika, 2018,
 • Prace w zespole ds. utworzenia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym P.Cz., 2012.
 • Prace w zespole opracowującym założenia i koncepcję programu funkcjonalno-użytkowego dot. przebudowy i termomodernizacji budynków Wydziału Elektrycznego P.Cz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, 2011.
 • Prace w zespole ds. opracowania dokumentacji konkursowej NCBiR dot. działania 4.3: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów strategii Europa 2020, 2012.
 • Prace w zespole ds. opracowania dokumentacji konkursowej na dofinansowanie jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia i KRK, 2012.
 • Praca w kapitule konkursu "Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy", 2014.
 • Członek Rady Wydziału Elektrycznego PCz, 2015-2019.
 • Członek zespołu do spraw przewodów doktorskich w zakresie dyscypliny Elektrotechnika, 2018-2019.
 • Praca w kadrowych komisjach konkursowych, 2017-2018.
 • Przewodniczenie zespołowi opracowującemu ankietę oceny parametrycznej jednostki naukowej za lata 2013-2016.
 • Funkcja dyrektora Instytutu Informatyki na WE PCz, 2016-2019.
 • Funkcja kierownika Zakładu Inżynierii Danych i Inteligencji Obliczeniowej, 2016-2019.
 • Funkcja kierownika Zakładu Informatyki Technicznej, 2019.
 • Funkcja prodziekana ds. nauki na WE PCz, 2017-2019.
 • Członek Senatu PCz, 2016-2020.
 • Członek Rady Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika PCz, od 2019.

Nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną

 • Trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie prognostycznym GEFCOM 2014 - Price forecasting (prognozowanie cen energii elektrycznej) 
 • Osiemnaście indywidualnych i zespołowych nagród Rektora P.Cz. za osiągnięcia naukowe (2011-2023).
 • Osiem zespołowych i indywidualnych nagród Rektora P.Cz. za działalność organizacyjną (2010-2018).