Sztuczna inteligencja

 

Wykłady

0. Wprowadzenie    Dodatkowe
1. Informacje wstępne    Architektury sztucznych sieci neuronowych
2. Zastosowania, historia, symboliczna SI         Algorytmy ewolucyjne - wstęp
3. Systemy uczące się    Algorytmy genetyczne - schematy, metody selekcji
4.  Uczenie sie indukcyjne    Algorytmy ewolucyjne - zastosowania 
5. Sztuczne sieci neuronowe - regresja     
6.  Sztuczne sieci neuronowe - klasyfikacja     
7.  Sieć Kohonena     
8.  Zbiory rozmyte     
9.  Wnioskowanie w logice rozmytej     
10.  Systemy neuronowo-rozmyte     
11.  Problemy przeszukiwania     
12.  Problemy optymalizacyjne     
13.  Algorytmy genetyczne     
14.  Algorytmy ewolucyjne     

 

Ćwiczenia laboratoryjne

Symbol   Temat
Mat    Matlab
KM Klasyfikator minimalnoodległościowy  |  dane
WPA  Aproksymacja funkcji za pomocą wielowarstwowego perceptronu 
WPK  Klasyfikator neuronowy  |  przykłady z książki Żurady
Koh Sieć Kohonena
RSD Rozmyty system decyzyjny
SNR Sieć neuronowo-rozmyta
AG1 Algorytmy genetyczne 1  |  skrypty
AG2
Algorytmy genetyczne 2  |  skrypty
...  ...

 

Lista sem. 7 stacjonarne   

Lista sem. 5 stacjonarne  

Lista sem. 5 niestacjonarne

 

Zagadnienia do zaliczenia wykładu (new)

Filmy

Sieci neuronowe jako aproksymatory

Ewolucyjne metody optymalizacji

Warunki zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach laboratoryjnych (dopuszczalna jedna nieobecność).
 2. Terminowa i samodzielna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych i sprawozdań.
 3. Znajomość zadanego materiału oraz znajomość materiału prezentowanego na wykładzie.
 4. Pozytywne oceny ze wszystkich kartkówek.
 5. Zaliczone wszystkie sprawozdania.

Ocena końcową jest średnią z: 

 • ocen ze sprawozdań,
 • ocen z kartkówek,
 • ocen za aktywność na zajęciach,
 • ocen z zadań dodatkowych.

Studenci, którzy mają aspiracje na ocenę bardzo dobrą powinni realizować zadania zamieszczane w punktach "Zadania dodatkowe dla ambitnych" w instrukcjach do poszczególnych ćwiczeń laboratoryjnych.

 

Wymagania odnośnie sprawozdania

 • Sprawozdania ze sztucznej inteligencji przesyłamy w postaci elektronicznej (pdf) pod nazwą


SI_Nazwisko1+Nazwisko2_SymbolĆwiczenia_SymbolRoku.pdf


gdzie:
SymbolĆwiczenia znajduje się na początku każdej instrukcji (np. Mat, KM, WPA, Koh), 
SymbolRoku zawiera rok, symbol kierunku i oznaczenie "S" dla studiów stacjonarnych lub "NS" dla studiów niestacjonarnych; symbole oddzielamy znakiem "+" (rok+kierunek+S/NS)

Przykład prawidłowej nazwy pliku ze sprawozdaniem: SI_Nowak+Kowalski_WPA_4+I+S.pdf
W temacie emaila proszę skopiować nazwę pliku ze sprawozdaniem j.w.

Sprawozdania niespełniające powyższych wymogów nie będą przyjmowane.

 • Wzór sprawozdania znajduje się na stronie internetowej. Na stronie tytułowej należy umieścić podstawowe informacje (ściśle według wzoru sprawozdania).
 • Sprawozdanie powinno zawierać:
  • A. Cel ćwiczenia.
  • B. Treść zadania.
  • C. Część teoretyczną.
  • D. Metodykę rozwiązania zadania, opis algorytmów, metod, danych.
  • E. Zestawienie i omówienie wyników.
  • F. Wnioski.
  • G. Tekst programu implementującego rozwiązanie zadania (jeśli nie znalazł się w części D).
 • Sprawozdanie (jedno na dwuosobową sekcję) przygotowują obie osoby w sekcji i obie są przygotowane do jego zaliczenia.
 • W przypadku odrabiania ćwiczenia, każda osoba w sekcji wykonuje ćwiczenie oraz sprawozdanie samodzielnie ze zmienionym numerem sekcji – 10+nr_gr (pierwsza osoba w sekcji), 20+nr_gr (druga osoba w sekcji).
 • Sprawozdania oddajemy i zaliczamy na następnych zajęciach. Jeśli sprawozdanie oddane lub zaliczane jest później, ocena jest obniżana.
 • Treść sprawozdania powinna być czytelna. Należy jasno opisać zadanie i sposób jego rozwiązania oraz dać właściwe wnioski. Kolejne czynności i warianty rozwiązania powinny być opisane w kolejnych punktach sprawozdania (zatytułowanych) tak, aby można było powtórzyć badania i eksperymenty.
 • Metoda rozwiązania powinna być dokładnie opisana, podać algorytmy, schematy itp.
 • Wyniki powinny być zestawione w czytelnej formie, zanalizowane i zinterpretowane.
 • Wszystkie wątpliwości związane z ćwiczeniem lub "dziwne" wyniki należy przedyskutować z prowadzącym.
 • Należy zwrócić uwagę na staranny układ tekstu sprawozdania, numerację stron itp.