Aktualności

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. W ramach przeprowadzonej oceny przyznano jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów.

1. osiągnięcia naukowe i twórcze,

2. potencjał naukowy,

3. praktyczne efekty działalności naukowej,

4. pozostałe efekty działalności naukowej.

Ocena parametryczna jednostek naukowych miała na celu wyłonienie czterech grup w kategorii A+, A, B, C.

Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej utrzymał prestiżową kategorię A, co należy uznać za nie lada osiągnięcie okupione ciężką pracą naukowców :).

Wykaz jednostek naukowych wraz z punktacją na stronie MNiSW. Nasz wydział pod pozycją 395.