Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /vol/ftp/gdudek.el.pcz.pl/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 137

Home

Research

Publications

Varia

Polish

O autorze

W 1994 r. ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej na kierunku Elektrotechnika. Za osiągnięcia w okresie studiów zostałem wyróżniony medalem Rektora Politechniki Częstochowskiej. Po ukończeniu studiów zatrudniono mnie jako asystenta w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Od początku mojej pracy zostałem zaangażowany przez dyrektora instytutu prof. dr hab. inż.  I. Dobrzańską w działalność jej zespołu dotyczącą prognozowania obciążeń systemów elektroenergetycznych. Nurt naukowo-badawczy związany z prognozowaniem obciążeń elektroenergetycznych kontynuuję do dziś. Z tego zakresu realizowałem projekty badawcze finansowane przez KBN lub MNiSW (w latach 1998-1999, 1999-2000, 2005-2006 i 2010-2013) oraz Rektora Politechniki Częstochowskiej (w latach 2007-2008 i 2008-2009). W pierwszym z tych projektów wykonywanym we współpracy z Instytutem Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN byłem głównym wykonawcą, w pozostałych pięciu kierownikiem. Efektem projektów jest wiele modeli prognostycznych, m.in. opartych na sieciach neuronowych, logice rozmytej, drzewach regresyjnych, estymatorach jądrowych, metodach grupowania danych i systemach immunologicznych. W ostatnich latach miałem okazję zweryfikować opracowane modele w ramach projektów wykonywanych na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., które dotyczyły opracowania i weryfikacji modeli do prognozowania zapotrzebowania na moc elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym dla potrzeb planów koordynacyjnych.

W latach 2001-2003 współpracowałem z Zakładem Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w zakresie algorytmów do obliczeń spodziewanych i teoretycznych częstości wystąpień genotypów w populacji oraz heterozygotyczności, siły dyskryminacji, prawdopodobieństwa wykluczenia ojcostwa i zawartości informacji polimorficznej oraz algorytmów do wyznaczania prawdopodobieństwa ojcostwa na podstawie genotypów i częstości alleli. Obydwa algorytmy zostały przeze mnie oprogramowane (programy komputerowe: FatRec i FatRec2).

W 2003 r. obroniłem z wyróżnieniem doktorat pt.: "Ekonomiczny rozdział obciążeń z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych" i zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w macierzystym instytucie. Rozprawa doktorska dotyczyła nowych metod optymalizacji (algorytmów ewolucyjnych i symulowanego wyżarzania) w zastosowaniu do harmonogramowania pracy i ustalania obciążeń jednostek wytwórczych w systemie elektroenergetycznym. Praca była wspierana finansowanym przez KBN projektem badawczym, którym kierowałem w latach 2001-2002. Doświadczenia zdobyte w trakcie tych badań miałem okazję wykorzystać w projekcie wykonywanym na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A., który dotyczył m.in. opracowania metodyki analiz popytowo-podażowych dla potrzeb długoterminowego planowania rozwoju krajowej sieci przesyłowej.

W 2004 r. odbyłem staż w University of Pittsburgh Medical Center, gdzie zdobywałem doświadczenia w zakresie algorytmu identyfikacji akceptowalnych niezgodności na poziomie aminokwasów antygenów HLA, którego twórcą jest prof. R. Duquesnoy. Praca była finansowana przez NZOZ Medigen, Warszawa, firmę medyczną specjalizującą się w doborze dawców do przeszczepów szpiku kostnego w białaczkach, z którą współpracuję. W wyniku zdobytych doświadczeń napisałem kilka programów komputerowych do typowania zgodności pomiędzy dawcą i biorcą szpiku kostnego. Metoda prof. Duquesnoya zainspirowała mnie do konstrukcji klasyfikatora opartego na sztucznym systemie immunologicznym z lokalną selekcją cech. Praca została opublikowana w jednym z najbardziej renomowanych na świecie czasopism z dziedziny sztucznej inteligencji (IEEE Transactions on Evolutionary Computation).

W 2013 r. uzyskałem habilitację. Monografia habilitacyjna pt. "Systemy uczące się oparte na podobieństwie obrazów do prognozowania szeregów czasowych obciążeń elektroenergetycznych" dotyczyła modeli prognostycznych wykorzystujących metody uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i inteligencji obliczeniowej do sporządzania krótkoterminowych prognoz obciążeń systemów elektroenergetycznych.

W polu moich zainteresowań naukowych leżą metody inteligencji obliczeniowej, systemy uczące się i metody rozpoznawania obrazów. W szczególności interesują mnie: metody prognozowania szeregów czasowych z wieloma wahaniami sezonowymi, metody klasyfikacji danych i regresji oraz stochastyczne metody optymalizacji globalnej w zastosowaniu do selekcji cech i innych zadań dyskretnych i ciągłych. Ostatnio zaproponowałem algorytm przeszukiwania turniejowego, który jest konkurencyjny dla algorytmu genetycznego i symulowanego wyżarzania w problemach optymalizacji kombinatorycznej. Jestem autorem dwóch monografii i ponad 80 publikacji naukowych, w tym kilkunastu w czasopismach z listy filadelfijskiej i kilku rozdziałów w książkach anglojęzycznych.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne głównie z dziedziny metod sztucznej inteligencji. Angażuję się również w działalność społeczną i organizacyjną, m.in.: przewodniczyłem Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, byłem pełnomocnikiem dziekana ds. Jakości Kształcenia, przewodniczyłem Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, organizowałem Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Elektrycznego P.Cz. w Lublińcu i brałem udział w pracach zespołów opracowujących raporty samooceny.

Za osiągnięcia naukowo-badawcze otrzymałem osiem nagród indywidualnych Rektora P.Cz. (I i II stopnia), a za działalność organizacyjną sześć nagród zespołowych Rektora P.Cz.